Private Insurance

Artikel 1. Definities.

1.1 Kröller Boom: De besloten vennootschap Kröller Boom Assurantiën BV, verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Kröller Boom genoemde diensten aan Opdrachtgever worden verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip Kröller Boom tevens begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde werknemers, bestuurders en aandeelhouder(s). Niet alleen Kröller Boom, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever door Kröller Boom zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.2 Opdracht: de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 e.v. BW.

1.3. Opdrachtgever: degene met wie Kröller Boom een overeenkomst van opdracht aangaat.

Artikel 2. Overeenkomst.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een door Kröller Boom uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Kröller Boom slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Kröller Boom behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden(en) te weigeren.

2.3. In geval een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Kröller Boom en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3. Uitvoering.

3.1 Kröller Boom zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren, tenzij schriftelijke advisering redelijkerwijs niet van Kröller Boom mag worden verwacht.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Kröller Boom het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht met betrekking tot de nog komende fasen intrekken. In het voorkomende geval zal dit schriftelijk geschieden. Alsdan zullen het honorarium en/of eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 7.2 en 5.1 verschuldigd zijn t/m de fase waarna intrekking van (het restant van) de opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Termijnen voor uitvoering.

4.1 Alle door Kröller Boom genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder A BW aan te merken. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Kröller Boom Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

4.2 Opdrachtgever kan in geval van termijnoverschrijding de opdracht terugnemen, mits Kröller Boom bij aangetekende brief door opdrachtgever ter zake de termijnoverschrijding in gebreke is gesteld, ingebrekestelling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is en Kröller Boom na ingebrekestelling gedurende 2 weken niet tot uitvoering van de opdracht mocht zijn overgegaan. Opdrachtgever is in het voorkomende geval de kosten als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden onverminderd verschuldigd.

Artikel 5. Inschakeling derden.

5.1 Indien Kröller Boom dit nuttig of noodzakelijk acht, is Kröller Boom steeds bevoegd zich bij het verrichten van de opdracht te laten bijstaan door derden, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Kröller Boom zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding.

6.1 Een ieder der betrokken partijen zal de grootst mogelijke (voorzorgs)maatregelen treffen teneinde de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen wederzijdse informatie strikt vertrouwelijk en onder geheimhouding te behandelen.

Artikel 7. Medewerking door opdrachtgever.

7.1 Binnen het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat Opdrachtgever volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich dan ook desgevraagd steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of informatie aan Kröller Boom te verstrekken.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Kröller Boom staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Kröller Boom en ontbinding van de overeenkomst door laatstgenoemde leiden en/of kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Kröller Boom bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat Kröller Boom schadeplichtig jegens Opdrachtgever zal kunnen zijn.

Artikel 8. Wijzigingen in en/of aanvullingen.

8.1 Kröller Boom zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht, het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. Aldus gewijzigde tijdstippen van voltooiing zullen nimmer als fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder A BW kunnen worden aangemerkt.

8.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is overeengekomen zal Kröller Boom Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden verhoogd.

Artikel 9. Honorarium en betaling.

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal Omzetbelasting worden berekend.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Kröller Boom bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen, indien daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding voor bestaat. Tevens behoudt Kröller Boom zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen, mits deze aanpassing redelijk en billijk is.

9.3 Voor zover voor het verrichten van de opdracht een vast bedrag is overeengekomen en het verlenen van de diensten tot extra werkzaamheden en/of prestaties leiden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vast overeengekomen prijs te zijn begrepen, zal Kröller Boom de Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden en/of prestaties.

9.4 Alle declaraties van Kröller Boom zullen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

Voorschotdeclaraties van Kröller Boom zullen door Opdrachtgever onverwijld worden voldaan.

9.5 Declaraties van Kröller Boom zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat een beroep tot opschorting en/of verrekening aan de Opdrachtgever wordt toegestaan.

9.6 Opdrachtgever is in geval als genoemd in artikel 9.5 met ingang van de 30e dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Kröller Boom is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Kröller Boom kan leiden.

9.7 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en Kröller Boom tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform het forfaitaire tarief, zoals bedoeld in het Rapport Voor-werk II. In geval het een vordering van Kröller Boom betreft, welke tot de competentie van de sector Kanton behoort, is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Staffel Kantonrechters, zoals opgenomen in Rapport Voor-werk II.

9.8 Kröller Boom is gerechtigd bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium.

9.9 Kröller Boom is voor, tijdens en na de looptijd van de overeenkomst steeds bevoegd nadere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen indien daar naar het inzicht van Kröller Boom aanleiding toe bestaat, bij voorbeeld indien Kröller Boom twijfelt of gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming.

10.1 Kröller Boom is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Kröller Boom redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Kröller Boom ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor risico van Kröller Boom komen.

10.2 Kröller Boom is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. Opdrachtgever dient de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden volledig te vergoeden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Kröller Boom, haar bestuurders of werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Kröller Boom in verband met die verzekering draagt.Desgewenst worden aan de Opdrachtgever over de (dekking onder de) door Kröller Boom gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) vertrouwelijke inlichtingen verschaft. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van € 50.000,= of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin inbegrepen, met een maximum bedrag van € 100.000,=.

11.2 De Opdrachtgever vrijwaart Kröller Boom tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten voor de Opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid en/of opzet van Kröller Boom.

11.3 Ingeval de door Kröller Boom in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Kröller Boom gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

11.4 Kröller Boom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en/of tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 12. Verval van recht.

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Kröller Boom Assurantiën B.V. terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Kröller Boom Assurantiën B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.

13.1 Alle overeenkomsten tussen Kröller Boom en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Kröller Boom feitelijk is gevestigd, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Artikel 14. Deponering algemene voorwaarden.

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort op 13 oktober 2009.

Kröller Boom Assurantiën B.V.

Hardwareweg 14
Postbus 2617
3800 GD Amersfoort