Private Insurance

Wie zijn wij?

Kröller Boom is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij via een uitgebreide analyse met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Zowel in privé als zakelijk. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de financiële instellingen waarbij u de verzekeringen/ producten onderbrengt.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Op basis van de door u verstrekte gegevens maken wij een inventarisatie van de aanwezige risico’s.
 • Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening zou kunnen nemen;
 • Wij inventariseren uw huidige verzekeringspakket en financiële huishouding en verstrekken daarbij een advies met toelichting;
 • Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van de door u gewenste verzekeringen en financiële producten;
 • Wij controleren bij de door u afgesloten producten de polis, documenten en de premie die bij u in rekening wordt gebracht;
 • Tijdens de looptijd van de financiële producten kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u afgesloten producten;
 • Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen en ondersteunen wij u bij de afhandeling van de schade.

Adviesvrijheid

Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Verder hebben wij met geen van de financiële instellingen waar wij zaken mee doen financiële afspraken die ons noodzaken de producten van deze instellingen in onze adviezen te betrekken.

Welke financiële instellingen betrekken wij in ons advies?

Nederland telt veel financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze instellingen kijken wij welk product het beste bij uw specifieke wensen past.

Wat verwachten wij van u?

 • In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt, onder andere met betrekking tot elders lopende verzekeringen. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat u onder- of oververzekerd bent of dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden;
 • Dat u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke respectievelijk zakelijke situatie of verzekerde zaken aan ons doorgeeft;
 • Dat u de ontvangen documenten controleert. Als er iets niet duidelijk of mogelijk onjuist is weergegeven, stellen wij het op prijs indien u contact met ons opneemt. Wij zullen dit dan onderzoeken en zo nodig laten corrigerenen
 • Een tijdige betaling van de premies. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de betrokken financiële instelling in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden, dan wel de dekking laten vervallen of opschorten.
 • Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestigt u deze dan ook per post of e-mail: info@krollerboom.nl.

Onze kwaliteit

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning
gegeven op de volgende gebieden:

 • Schadeverzekeringen
 • Hypothecair krediet
 • Spaarproducten
 • Pensioenen
 • Levensverzekeringen
 • Consumptief krediet

Ons kantoor is onder andere aangesloten bij de volgende branche-organisaties:

 1. VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs)
 2. VFFP (Vereniging Federatie Financieel Planners)
 3. RAiA (Registeradviseur in Assurantiën)
 4. EBA (Employee Benefits Adviseurs)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop wij onze vakkennis op peil
houden. Ons kantoor is ingeschreven in het WFT-register. Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl/registers). Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten.

Onze beloning

Afhankelijk van de met u gemaakte samenwerkingsafspraken worden onze werkzaamheden vergoed via een door u vooraf met u overeengekomen en bij u ingediende declaratie. Afhankelijk van de soort financiële producten waarin wij voor u hebben bemiddeld kunnen wij een vergoeding ontvangen van de betrokken financiële instelling, waarbij de vergoeding onderdeel uitmaakt van de door u verschuldigde premie. Een combinatie van beide hiervoor genoemde verdienmodellen is in voorkomende situaties eveneens mogelijk. Wij zullen te allen tijde onze samenwerking en het bijbehorende verdienmodel voorafgaande aan onze werkzaamheden met u doorspreken en pas na uw akkoord onze samenwerking hierop inrichten.

Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunnen particuliere relaties met hun klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900-3552248, www.kifid.nl. De beslissingen van dit instituut zijn bindend.

Zowel zakelijke als particuliere relaties kunnen zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om de samenwerking met ons te beëindigen conform de daarvoor geldende voorwaarden. U kunt de betrokken instellingen verzoeken lopende verzekeringen en/of andere financiële producten over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

Bereikbaarheid/contactgegevens

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.